Köpevillkor

Köpevillkor och priser – Privatkonsumenter

För alla medlemmar krävs målsmans godkännande för registrering. Årsavgift hos Miini är 495 kr inkl. 25% moms. Priser debiteras i svenska kronor (SEK). Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen. Mer information om denna finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Betalning

Miini använder Bambora och Epay betalsystem vilket möjliggör betalning med Visa och Mastercard. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Avtalstid

Medlemskap gäller från anslutningsdagen och 12 månader framåt. 
Medlemskapet förlängs per automatik ett år i taget. 
Medlem som vill avsluta sitt medlemskap ska anmäla detta minst 2 månader i förväg. Avanmälan görs till info@miini.se

Ångerrätt

Medlem har ångerrätt vid inköp av tjänsten under 14 dagar enligt distans- och hemförsäljningslagen. Ångerrätten innebär att medlemmen inom 14 dagar från det att medlemmen har tecknat avtal med Miini måste göra ångerrätten gällande. Om medlemmen använder sig av tjänsten under de 14 dagar då ångerrätten är möjlig att göra gällande, försvinner medlemmens möjlighet att utnyttja ångerrätten.

Återbetalningsskyldighet


Vi ska, om medlemmen utnyttjat sin ångerrätt, betala tillbaka vad medlemmen har betalat för tjänsten snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot meddelandet om att medlemmen ångrat sig. Vid utebliven betalning av bindande medlemsavgift kan Miini skicka en påminnelsefaktura till medlemmen. Vid utebliven betalning av påminnelsefaktura har Miini rätten att ta bort medlemmens profil.


Uppsägning

Medlemmen kan när som helst säga upp sitt medlemskap hos Miini och radera sin profil. Uppsägningen träder i kraft omedelbart från det datum Miini får meddelande om uppsägningen via siten. För att inte debiteras en ny årsavgift måste medlem som vill avsluta sitt medlemskap anmäla detta minst 2 månader i förväg. Avanmälan görs till info@miini.se

Tvist

Uppstår tvist mellan medlemmen och Miini skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning.Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Miini:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Miini befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.