Medlemsvillkor

Tjänstens innehåll och syfte

Miini.se C/o MIINE produktionsbolag AB är en databas (”castingsajten”), där privatpersoner (”medlemmen”) kan registrera sig och visa upp sin modellprofil. Genom att registrera sig i databasen visar medlemmen intresse för att få uppdrag som deltagare i olika film- och fotoproduktioner. Uppdragen kan vara för ideella eller kommersiella syften samt utförande av olika typer av marknadsföringsuppdrag. I databasen kan uppdragsgivaren (”kunden”) söka modeller till olika typer av film och fotoproduktioner. Miini erbjuder tjänsten endast till seriösa kunder för olika produktioner inom media.

Registrering

För att bli medlem på castingsajten måste man ansöka. Blir man antagen kan man därefter publicera sin modellprofil på hemsidan www.miini.se. Den som ansöker om medlemskap skall lämna de uppgifter som efterfrågas. Den som ansöker om medlemskap är ansvarig för att de uppgifter som lämnas på hemsidan är riktiga. Lämnar den som söker medlemskap medvetet felaktiga uppgifter kan denne hindras från att blir registrerad och/eller bli avstängd från castingsajten. Medlemmar kan ej vara med i både en modellagentur samt miini.se

Medlemsvillkor för att använda tjänsten

Medlemmen får inte sprida uppgifter som är av kränkande eller kommersiell natur på hemsidan. Medlemmen får inte heller på hemsidan lämna, sprida eller på något annat sätt göra upphovsrättsligt skyddat material åtkomligt eller på hemsidan sprida annan information om rättigheterna till denna information ägs av annan. Medlemmen får inte heller använda hemsidan eller tjänsten i övrigt för marknadsföring eller för att sprida politiska eller kommersiella budskap eller erbjudanden.

Ansökan ang. kund login

Beställningar mottagna före kl. 12.00 måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Gäller med undantag för röda dagar, helgdagar och under semestertider. Leverans av medlemskap och inloggningsuppgifter sker elektroniskt.

Publicering av profil för medlemmar

Ändringar/beställningar mottagna före kl. 12.00 måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas följande måndag. Gäller med undantag för röda dagar, helgdagar och under semestertider. Leverans av medlemskap och inloggningsuppgifter sker elektroniskt.

Uppsägning

Medlemmen kan när som helst säga upp sitt medlemskap hos Miini och radera sin profil. Uppsägningen träder i kraft omedelbart från det datum Miini får meddelande om uppsägningen via siten. För att inte debiteras en ny årsavgift måste medlem som vill avsluta sitt medlemskap anmäla detta minst 2 månader i förväg. Avanmälan görs till info@miini.se

Avstängning från tjänsten


Miini har rätt att stänga av en medlem från tjänsten fram till dess att de felaktiga eller avtalsstridiga uppgifterna har rättats till eller tagits bort. Medlemmen har inte rätt att få månadsavgiften återbetald för den tid som medlemmen är avstängd från tjänsten.

Ansvar för fel

Miini bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Hantering av medlemsuppgifter


Medlemmen går med på att den information som medlemmen lämnar till tjänsten får lagras eller på annat sätt behandlas av Miini. Medlemmen går också med på att denna information får spridas till annan, även så till tredje land så länge informationen sprids i enlighet med syftet för tjänsten.Uppdragsgivarens ansvar


Kunder får inte erbjuda medlem uppdrag som är kränkande för medlemmen eller annan utomstående. Kunder får inte heller erbjuda medlem uppdrag som strider mot svensk lag. Medlem som blir kontaktad för sådana uppdrag eller uppdrag med liknande karaktär uppmanas att direkt att ta kontakt med Miini och tala om att de fått sådana erbjudanden.

Avbokning av uppdrag


Miini ansvarar inte för om kunder ställer in ett uppdrag som har getts till en medlem, då utgår avbokningsavgift enligt avtal.

Integritetspolicy


När medlemmen lägger sin beställning hos oss uppger medlemmen sina personuppgifter. I samband med registrering och beställning godkänner medlemmen att vi lagrar och använder medlemmens uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot medlemmen. Medlemmen har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om medlemmen. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan medlemmen begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.


Ändring av avtalets allmänna villkor


Miini har rätt att ändra avtalets allmänna villkor. Vid ändringar i avtalsvillkoren kommer Miini att informera medlemmen om avtalsförändringar via hemsidan och e-post.

Tvist

Uppstår tvist mellan medlemmen och Miini skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning.Force Majeure


Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Miini:s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Miini befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.